Tu jesteś:
Licencje i opłaty / Odtwarzanie

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Licencje i opłaty - Odtwarzanie

Kiedy odtwarzanie nie jest prywatne?

Osoba kupująca płytę czy kasetę nabywa prawo do tego, by używać jej w celach prywatnych. Oznacza to, że może jej słuchać sama, w gronie przyjaciół czy rodziny. Gdy jednak muzyka odtwarzana jest w miejscu publicznie dostępnym, odtwarzający zobowiązany jest do zapłacenia za jej wykorzystanie producentowi, artystom, autorowi i kompozytorowi.

Kiedy odtwarzanie ma zastosowanie?

W myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. każdy podmiot gospodarczy, wykorzystujący w swojej działalności nagrania muzyczne, zobligowany jest do odprowadzania opłat z tytułu ich eksploatacji do organizacji zbiorowego zarządzania, reprezentujących twórców, wykonawców i producentów. Nie ma przy tym znaczenia, czy nagranie to odtwarzane jest z nośnika (CD, mp3, itp), czy też z innego źródła, np. z radia/tv czy internetu.

Instytucją reprezentującą producentów nagrań muzycznych w Polsce jest Związek Producentów Audio Video. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów jest ścigane karnie i wiąże się z groźbą pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej, z karą pozbawienia wolności do lat pięciu włącznie. Za muzykę należy uiszczać stosowne opłaty niezależnie od nośnika czy źródła, z którego ona pochodzi.


Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 03 stycznia 2019 r.

W dniu 3 stycznia 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał w drugiej instancji decyzję, utrzymującą w mocy decyzję wyznaczającą Związek Artystów Wykonawców STOART do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie (tzw. jeden inkasent). Dzięki tej decyzji kontrahenci mogą sprawnie podpisywać - zamiast dwóch czy trzech dotychczas posiadanych umów w zakresie praw artystów wykonawców i producentów - jednej umowy z jednym inkasentem regulującej całość zobowiązań wobec posiadaczy praw pokrewnych. Zwracamy uwagę, że decyzja Ministra dotyczy jedynie technicznych zagadnień związanych z inkasem, nie zmieniając wynikającego z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zobowiązania użytkowników muzyki do zapłaty wynagrodzenia z tytułu odtwarzania na rzecz artystów wykonawców i producentów fonogramów. Powyższa decyzja nie dotyczy obiektów hotelowych.

W związku z tym użytkownicy korzystający w swej działalności z muzyki i posiadający dotąd odrębne umowy, są nadal zobowiązani do regulowania wynikających z nich należności - do czasu podpisania wspólnej dla całości praw pokrewnych umowy z jednym inkasentem.

Dodatkowo przypominamy, że w zakresie praw twórców z tytułu praw autorskich nadal należy posiadać stosowną umowę z organizacją ZAiKS.


Obiekty Hotelowe

Przedsiębiorcy prowadzący obiekty noclegowe do czasu prawomocnego zatwierdzenia nowych tabel stawek wynagrodzeń zobowiązani są w zakresie praw do odtwarzania muzyki do posiadania stosownych odrębnych umów ze wszystkimi organizacjami reprezentującymi prawa do muzyki, tz. SAWP, STOART, ZAiKS, ZPAV.

Value gap
Fryderyk Festiwal 2022